Välkommen till Dietistprogrammet!

Här på programmets GUL-sida hittar du övergripande information om allt som rör Dietistprogrammet, via länkar i vänsterkolumnen.

I menyn till vänster finns information du behöver inför och under din studietid. Här hittar du tentamensschema, länkar, blanketter du kan behöva under din studietid och mycket annat.

Här finns också länkar till kurser som ingår i programmet. Dessa hittar du längre ner i vänsterkolumnen under Ingående aktiviteter, under respektive årskurs.

Aktuell information kommer löpande att läggas in under "Anslagstavlan", som du hittar under Kommunikation.

Lycka till med dina studier!!!

Om utbildningen

Under utbildningens första år läggs kunskapsgrunden med baskunskaper i kemi, fysiologi, livsmedelsvetenskap och näringslära. Under den tredje terminen är det den friska människan som står i centrum och från och med den fjärde terminen är det den sjuka människan. Utbildningens huvudområde är klinisk nutrition. Det är kunskapen om mat och näringsämnen och deras funktion i kroppen för att bevara hälsa samt förebygga och behandla sjukdom. Ämnet är tvärvetenskapligt och omfattar även ämnen som biokemi, fysiologi, livsmedelsvetenskap och sjukdomslära. Ett av de viktigaste redskapen för en dietist är samtalsmetodik och förmåga att ge och ta emot information. Därför ingår beteendevetenskap med kommunikation, didaktik, psykologi och samtalskonst i utbildningen.

En stor del av undervisningen på dietistprogrammet är föreläsningar, men lika viktiga är laborationer, fältstudier, seminarier, gruppövningar ochsjälvstudier. En central del av utbildningen är den verksamhetsförlagda utbildningen då studenterna under handledning av yrkesverksamma dietister träffar patienter. Den verksamhetsförlagda utbildningen är spridd över terminerna med tyngdpunkten på termin fem och sex, men redan under den första terminen får studenterna besöka en arbetsplats. Den kliniska praktiken handleds av kliniskt verksamma dietister och kan vara förlagd till annan ort än Göteborg. Alla eventuella kostnader för resor och boende i samband med klinisk praktik betalar du själv.

Arbetsområden

Dietister arbetar med människor i alla åldrar, både förebyggande och vid sjukdom. Många dietister arbetar inom hälso- och sjukvården. Det är vanligt att dietisten ingår i en arbetsgrupp med till exempel läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Det är dietisten som utformar kostbehandling för patienter som av olika anledningar måste lägga om sin kost på grund av någon sjukdom. Det kan vara en cancersjuk patient som behöver extra energirik kost, eller en diabetespatient som behöver hjälp att lägga om livsstilen genom att äta energisnålare och motionera mer. Dietister kan också arbeta med förebyggande hälsovård i till exempel en kommun eller på en vårdcentral. Din uppgift kan då vara att undervisa och informera i kost- och näringsfrågor. Detta kan ske i samarbete med skola, hemtjänst eller serviceboende. Vissa dietister arbetar inom läkemedels- och livsmedelsindustrin och en del arbetar med förebyggande hälsovård inom idrottsrörelsen.

Antagning

Antagning till termin 1 görs via antagning.se. Antagning till senare del av program görs lokalt. Du hittar mer information om antagning till senare del i vänsterkolumnen, under Ny student/Antagning till senare del av program.

© Eva Rönnblom 2006-11-10