Välkommen till Folkhälsovetenskapligt program med hälsoekonomi, 180 hp 

Här hittar du övergripande information om programmet och länkar till de olika terminernas kurser.

(Ingen antagning görs till termin 1 höstterminen 2018)

 

 

 

 

 

Jobbannonser för folkhälsovetare (se vänsterspalten) - när du söker efter annonser på exempelvis ams.se eller offentligajobb.se, tänk brett och använd gärna sökord som folkhäls*, utredare, samordnare osv). 

Folkhälsovetenskap handlar om de faktorer som påverkar hälsoutvecklingen i ett samhälle, hur ohälsa i olika grupper kan förebyggas och om hur hälsoläget i en befolkning kan studeras vetenskapligt. Folkhälsoarbetets mål är att den sammantagna hälsonivån i en befolkning ska vara så god som möjligt samtidigt som den ska vara så jämnt fördelad som möjligt mellan olika grupper i befolkningen. Studenter på programmet studerar därför sambandet mellan hälsa och levnadsvanor, social ojämlikhet, kön och fattigdom. De lär sig även om forskningsmetodik, statistik, hälsoekonomi och om metoder för att förebygga sjukdom och främja hälsa. 

Arbetsmarknaden för folkhälsovetare spänner över flera områden. Man kan arbeta lokalt, nationellt och internationellt med att planera, samordna, påverka och utvärdera hälsoinsatser inom olika verksamheter som exempelvis kommuner, landsting, statliga myndigheter, privata företag och ideella organisationer.

Programmet har tre profilområden: epidemiologi, hälsoekonomi och genusvetenskap. 

Epidemiologi är läran om sjukdomars utbredning i en befolkning. Epidemiologisk kunskap skapas genom att vi genom forskningsmetoder och statistik samlar in, mäter och analyserar faktorer som påverkar en befolknings hälsa. Sådan kunskap ligger sedan till grund för politiska beslut om förebyggande folkhälsoinsatser och utvärderingar av olika hälsoinsatsers betydelse för ekonomi såväl som olika grupper i befolkningen.

Hälsoekonomi är ett område inom nationalekonomi som fokuserar på att utvärdera om olika insatser för att höja befolkningens hälsonivå är kostnadseffektiva. Folkhälsoarbete inkluderar många dilemman där man måste prioritera mellan exempelvis olika insatser och olika riskgrupper i befolkningen. Hälsoekonomiska metoder används också för att mäta kostnaden för ohälsa och de hälso- och sjukvårdsinsatser som syftar till att minska ohälsan.

Genusvetenskap är ett kunskapsområde där fokus ligger på att kartlägga och analysera vilken roll kön och genus spelar i samhället. Inom det folkhälsovetenskapliga området studeras hur kvinnors och mäns olika livsvillkor påverkar deras hälsoutveckling. Här ingår både vilken betydelse kulturella föreställningar om biologiskt kön har och vilken betydelse sådana föreställningar får för kvinnors och mäns yrkesliv, levnadsvanor och sjukdomsrisker.

 

Programmet är Hållbarhetsfokuserat vilket bland annat innebär att FN:s hållbarhetsmål på olika sätt behandlas i programmet.