Välkommen till Geovetenskap, kandidatprogram 180 hp!

                                                                                                       

Geovetenskap handlar om samspelet mellan mark, luft och vatten och de ständiga förändringar som jorden utsätts för. Klimatförändringar och dess effekter på samhälle och natur, miljötillståndet i Östersjön och vårt framtida behov av mineralogiska råvaror är några aktuella områden där geovetare spelar en viktig roll.

Geovetenskap är allt från istider till ökenspridning, från bergarter till ädelstenar och från översvämningar till tidvatten. Och du behövs som geovetare! Vi lever i en känslig värld där samhällets behov av geovetenskaplig information bara ökar, oavsett om det handlar om att hitta hållbara lösningar för exploateringen av våra naturresurser eller att undersöka om en viss mark är lämplig att bebygga. Dessutom ställer nya miljölagar och EU-direktiv stora krav på geovetenskaplig kompetens.

Om utbildningen

Under det första året lär du dig hur jordklotet är uppbyggt och hur vår atmosfär och våra oceaner fungerar och interagerar. Du får också lära dig att använda geografiska informationssystem (GIS), en kunskap som är viktig i det framtida arbetslivet. Dessutom får du praktisera dina kunskaper genom att använda olika geovetenskapliga undersökningsmetoder i fält.

Under andra året kan du välja kurser inom någon av våra inriktningar geologi eller klimatologi. Tredje året fortsätter med fördjupningskurser inom valt område, liksom med kurser i vetenskapsteori och statistik.

En del av undervisningen består av praktiska moment som fältarbete och exkursioner. Under fältarbetena får du använda dina teoretiska kunskaper i praktiken men också bekanta dig med en del av de fältmetoder som används i yrkeslivet. Exkursioner kan ta dig till spännande miljöer runt om Göteborg, men som student har du också möjlighet att följa med på exkursioner till lokaler i till exempel Danmark, Norge, Kina och Spanien. Möjligheterna till utlandsstudier är också goda.

Arbetsområde

Många geovetare arbetar inom gruv-, bygg och materialbranschen, ofta som konsulter. Andra arbetar med natur- och miljövård, miljöövervakning, fjärranalys (GIS), eller samhälls- och naturresursplanering inom kommuner, länsstyrelser och statliga myndigheter. Arbetsmarknaden för geologer är mycket god, och bland övriga geovetare råder det balans i förhållandet mellan hur många studenter som utexamineras och antalet arbeten.

Behörighet och anmälan

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet och Fysik B, Kemi B, Matematik D eller Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet 13/A13, undantag ges för Biologi B/2).

Study Guidance

Emily Whitehurst Zack, svl@gvc.gu.se
Department of Earth Siences

Jorun Holmberg, svl.es@handels.gu.se
Department of Economy and Society, Human Geography Unit

Läs mer om programmet här:  http://www.science.gu.se/utbildning/program/geovetenskap/

Registrering

Du registrerar dig på de kurser du är antagen till, registreringen öppnar en vecka innan kursstart och stänger en vecka aefter kursstart. Information om hur du registrerar dig hittar du här, Information om webregistrering.pdf. När du registrerat dig får du tillgång till kursens interna sidor på GUL. Om du är villkorligt antagen måste du först kontakta studievägledare,  (svl@gvc.gu.se) och visa upp att du uppfyller de behörighetskrav som ställts.

 

Att söka kurser

Även om man är antagen till ett program så måste man ansöka till alla kurser som ingår i programmet och det är upp till studenterna att söka kurserna själva inom ramen för ansökningsperioderna och även se till att man uppfyller behörighetskraven till respektive kurs. På https://www.antagning.se finns all information kring detta och det är även här man som student söker sina kurser.