Välkommen till Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

Utbildningen består av teoretiska och verksamhetsförlagda studier som leder till kandidatexamen och till legitimation som sjuksköterska. Huvudområdet omvårdnad är sjuksköterskans ansvar och specialitet vilket innefattar både vetenskapliga kunskaper och patientnära arbete. Utbildningen utgår från en humanistisk människosyn och innefattar kunskap om människan, hennes utveckling, hälsa och välbefinnande i samband med födelse, ohälsa, lidande och död. För att sjuksköterskan ska kunna utöva sitt yrke krävs att kunskaper och färdigheter i omvårdnad kombineras med kunskaper i andra ämnen som medicinsk vetenskap, samhälls- och beteendevetenskap.

I utbildningen ingår ledarskap och förbättringsarbete som syftar till att stärka den blivande sjuksköterskans roll som ledare i vårdarbetet. Processorienterad handledning i omvårdnad ingår som en arbetsform i sjuksköterskeprogrammet. Utbildningen ger en bred kompetens för yrket och för fortsatt professionell och akademisk kompetensutveckling. Utbildningen syftar till att utbilda sjuksköterskor som är väl förberedda att medverka i dagens och morgondagens hälso- och sjukvårdande arbete såväl i ett nationellt som internationellt perspektiv. Det finns möjlighet att bedriva delar av den verksamhetsförlagda utbildningen utomlands.

Som legitimerad sjuksköterska kan du arbeta inom många olika verksamhetsområden och arbetsuppgifterna kan vara mycket skiftande och omfatta alla åldrar. Du kan arbeta inom kommunal hälso- och sjukvård, primärvård och slutenvård samt andra verksamheter. Du arbetar för att främja den enskilda människans möjlighet att leva ett meningsfullt liv i enlighet med sina behov trots sjukdom, lidande och funktionsnedsättning. Att främja hälsa och förebygga sjukdom och ohälsa utifrån människans individuella möjligheter och behov är grunden i den legitimerade sjuksköterskans arbete.

Studierna bedrivs på helfart. Undervisningen varieras med olika former av läraktivteter såsom föreläsningar, grupparbete, seminarier, workshops, färdighetsträning samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom olika områden. Vid VFU kan placering ske utanför Göteborg vilket kan medföra ökade kostnader för dig.

Programansvarig Inger Jansson
Programsamordnare Julia Englund Örn
Samordnare för dispenser, återupptagande av studier, studieuppehåll/studieavbrott samt tillgodoräknande
Programadministratör Isabella Svelid
Studieadministration på termin 1-4 
Programadministratör Charlotta Junger
Studieadministration på termin 5-6 samt internationalisering

Mer information finns på institutionens hemsida

Kom igång som ny student
Här hittar du den viktigaste informationen för att din studiestart ska bli så bra som möjligt, tex aktivera ditt studentkonto,
hur du registrerar dig, beställer GU-kort, hänvisar din e-post och information om lärplattformen GUL.

På institutionens gemensamma GUL-aktivitet hittar du information som gäller hela institutionen för vårdvetenskap och hälsa, t.ex. information om bla blanketter, examen och studentexpeditionen.

Terminstider
Vårterminen 2018: 15 januari–3 juni
Höstterminen 2018: 3 september–20 januari

 Utbildningsplan [Programstart V18]

 Utbildningsplan [programstart HT13 - HT17]
 Utbildningsplan [programstart HT10 - VT13]