Välkommen till somaliskans sidor på Göteborgs universitets lärplattform GUL

Somaliskan utgör en del av ämnet Afrikanska språk vid institutionen för språk och litteraturer. Undervisning i somaliska startade för första gången vid Göteborgs universitet hösten 2008 och under ett antal år gavs kurser i somaliska som främmande språk på nybörjar-/grundnivå.

Sedan hösten 2014 erbjuder vi i samarbete med Lärarutbildningsnämnden i stället en serie om fyra kurser som främst är avsedda för modersmålslärare i somaliska. Sedan hösten 2015 erbjuds även en kurs med syfte att ge en kort kontrastiv introduktion till somaliskan för i första hand lärare i svenska som andraspråk, och hösten 2019 planerar vi att på nytt starta helt vanliga kurser på grundnivå för nybörjare.

Den främsta anledningen till att utbildning i somaliska inrättats är ett stort intresse för och behov av kunskap i och om det somaliska språket och den somaliska kulturen, då antalet personer som talar somaliska i Sverige är över 100.000. Av dessa är cirka 66.000 födda i Somalia, tillsammans med Somaliland och Puntland, och cirka 35.000 har minst en förälder som är född där (SCB 2017-12-31). Därtill kommer ytterligare många som har somaliskan som sitt modersmål men är födda i de somaliskspråkiga delarna av grannländerna Kenya, Etiopien och Djibouti eller i någon annan del  av världen.

Vintern 2017/18 talade c:a 20.800 barn i årkurs 1‒9 somaliska, vilket motsvarar 2% av samtliga grundskolebarn. Somaliskan är därmed det tredje största språket i den svenska skolan efter svenskan och arabiskan. Cirka 16.000 av de somalisktalande barnen deltog i modersmålsundervisning. Detta 77-procentiga deltagande är det allra högsta bland de språk som undervisas som modersmål (jfr. Skolverkets tabell 8B).

Somaliska talas alltså förutom i Somalia, tillsammans med Somaliland och Puntland, även i sydöstra Djibouti, östra och sydöstra Etiopien samt östra Kenya, och är med sina sannolikt uppemot 25 miljoner talare det femte största språket i den afroasiatiska språkfamiljen. I samma språkfamilj som somaliskan ingår de besläktade språken arabiska, hausa, amhariska och oromo, som alla fyra har fler talare än somaliskan. Till de afroasiatiska språken hör bl.a. också de lite mindre, men förhållandevis välkända språken hebreiska, tigrinska och olika berberspråk. Närmast släkt med somaliskan är oromo som talas i Etiopien och Kenya. De hör båda till den kusjitiska gruppen inom den afroasiatiska familjen.

Bildresultat för jigjiga
Jigjiga

Först 1972 beslutade de somaliska myndigheterna att införa somaliskan som officiellt språk i landet den 21 januari 1973. Man beslutade samtidigt att somaliskan fortsättningsvis uteslutande skulle skrivas med det latinska alfabetet. Tidigare hade man använt både det latinska, det arabiska och ett par inhemska alfabet. Införandet av somaliskan i skolorna och vid myndigheterna gick på bara några få månader tack vare omfattande förberedelser och intensivkurser för myndighetsanställda. En somalisk språkkommission bestående av olika ämnessepcialister hade redan arbetat i ett par års tid med att ta fram läroböcker i skolans ämnen och vissa böcker hade till och med tryckts upp redan innan somaliskan utropades till landets officiella språk. En intensiv alfabetiseringskampanj för den vuxna befolkningen sattes också i gång under parollen "Om du inte kan, lär dig! Om du kan, lär andra!" Under nästan två hela årtionden pågick ett omfattande arbete med att standardisera, vårda och utveckla somaliska språket och att höja dess status genom att börja använda det inom allt fler områden inom det somaliska samhället. Tyvärr har dock en stor del av allt detta arbete fallit i glömska i och med de långdragna konflikter som drabbade landet och det faktum att skolorna i Somalia numera många gånger är privata och skolspråket då kan vara engelska eller arabiska.