Evidensbaserad Medicin - EBM

Evidens innebär i det här sammanhanget bästa tillgängliga vetenskapliga bevis. Att arbeta med EBM innebär att kombinera evidens med kliniskt kunnande och patientens unika situation och önskemål. (SBU)

Genom att använda EBM är det möjligt att göra en bedömning av vilken vårdinsats som ger bäst resultat med hänsyn till risker, kostnader med mera. Syftet med EBM är inte i första hand att sänka kostnader utan att ge den enskilde patienten bästa möjliga behandling.

 

 Läs mer

 

Vad är evidensbaserad medicin?

"Evidence based medicine is the conscientious, explicit, and judicious use of current best evidence in making decisions about the care of individual patients. The practice of evidence based medicine means integrating individual clinical expertise with the best available external clinical evidence from systematic research...External clinical evidence can inform, but can never replace, individual clinical expertise, and it is this expertise that decides whether the external evidence applies to the individual patient at all and, if so, how it should be integrated into a clinical decision."

Citat från:
Sackett DL, Rosenberg WM, Gray JA, Haynes RB, Richardson WS. Evidence based medicine: what it is and what it isn't. BMJ. 1996 Jan 13;312(7023):71-2.

 

I praktiken innebär arbetet med EBM att:

  1. Formulera en tydligt avgränsad fråga (som går att besvara)

  2. Söka, granska och väga samman tillgängliga forskningsresultat från studier som försökt ge svar på frågan
  3. Tillämpa slutsatserna utifrån de kliniska situationen och varje enskild patient.

 

När man söker evidensbaserat finns två tillvägagångssätt

______________________________

Vad är SBU?

SBU - Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering)

SBU:s uppdrag är att utvärdera de metoder som används inom sjukvården. Utvärderingarna publiceras i form av rapporter och kan laddas ner i fulltext från SBU:s webbplats.

SBU har också en mycket användbar ordlista som förklarar olika statistiska begrepp och metoder.