Välkommen till Ämnesnätverket

Ett pilotprojekt för kontinuerlig professionsutveckling för lärare i gymnasie- och högstadieskolor

Syfte: Utveckling av nätverk och fortbildning för lärare

Inledning och bakgrund

Lärarutbildningsnämndens uppdrag innefattar att i samråd med genomförande fakulteter och institutioner samordna och utveckla fortbildningsinsatser med anknytning till läraryrket. Pilotprojektet startade i september 2015 med ett inledande möte och har under 2016 initierat samverkan mellan institutioner, skolhuvudmän, verksamma lärare och RUC/LUN.

Följande institutioner medverkar:

Sammantaget syftar projektet till att ta fram en attraktiv modell för fortbildning och därtill kopplade nätverk.

Nätverk mellan institutioner och ämneslärare

För varje ämne alternativt ämnesområde bildas nätverk för verksamma ämneslärare i gymnasie- och högstadieskolor . Här beräknas utformningen variera beroende på de olika ämnenas förutsättningar, antalet verksamma lärare inom området, valt geografiskt område, etc.

Exempel på struktur för nätverk finns hos RUC i Växjö: http://lnu.se/avdelningar/regionalt-utvecklingscentrum--ruc/natverk

Utveckling av fortbildningskurser

Målsättningen är att de medverkande institutionerna utvecklar fortbildningskurser som till utformning och innehåll är anpassade efter skolväsendets och de verksamma lärarnas behov. Beroende på ämnenas olika förutsättningar beräknas olika lösningar komma att utarbetas samtidigt som de olika institutionernas insatser i projektet kommer att samordnas i tillämpliga delar.

Vilken roll har LUN i projektet?

Länkar till institutionernas webbsidor där fortbildning för lärare presenteras. Dessa länkar kommer att ändras och hur innehållet presenteras kommer att diskuteras inom projektet.

Institutionen för fysik - Lärares fortbildning   Naturvetenskap för skolan

Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion - Kompetensutveckling 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kristina Lindahl                          Monica Sandorf                      Håkan Kollberg Winsnes

kristina.lindahl@gu.se               monica.sandorf@gu.se          hakan.kollberg@gu.se

Lärarutbildningsnämnden - Regionalt utvecklingscentrum, RUC, Göteborgs universitet