Uppsats & uppsatsseminarium

Parallellt med kursens övriga moment skrivs en kandidatuppsats om 15 hp. Kandidatuppsatsens ämne och inriktning väljs och uppsatsen skrivs också i samråd med och under överinseende av en handledare. Parallellt med detta arbete ges en serie seminarier där praktiska frågor rörande uppsatsskrivande i allmänhet (såsom frågor rörande formulering av frågeställning, disposition, citering, och hur man bäst lägger upp sin tid) tas upp för diskussion. Här hjälps vi också åt att finna fram till en lämplig frågeställning av rimlig storlek för varje uppsats, så att därefter handledare för uppsatsen kan identifieras.

Handledare:

Uppsatsens ämne väljs utefter vilken sorts ämnen vi kan erbjuda kvalificerad handledning för. Den här terminen har följande personer tid för handledning inom tjänsten:

Anna-Sofia Maurin (metafysik, metametafysi, ontologi etc.)

Anders Tolland (epistemologi, filosofihistoria, språkfilosofi, fenomenologi, existentialism)

Inom parentes ser du ungefär vad personen ifråga har för huvudsakliga forskningsintressen. Klicka på respektive namn så kommer du till personens hemsida. Där kan du se mer specifikt vilken typ av inriktning hen har. Uppsatsämnet bör överensstämma någorlunda med handledarens forksningsinriktning.

Lärare:

Lärare på arbetsseminariet samt ansvarig för tilldelning av uppsatshandledare och (så småningom) opponent är Felix Larsson.

Uppsatserna betygssätts efter framläggning på seminarium och diskussion i handledarkollegiet.

Uppsatsseminariet – upplägg

Uppsatsseminariet ges parallellt med ert arbete med uppsatsen. Vi talar om uppsatsskrivande i allmänhet med era egna pågående arbeten som utgångspunkt.

Schema (med tider, salar osv) för uppsatsseminariet finner du om du klickar på länken ”schema” i vänsterspalten (där finner du även deadlines för diverse inlämningar osv.). Nedan finner du seminariets upplägg i kort sammanfattning.

1• Introduktion + information om uppsatsarbetet.

Följande Powerpointpresentationer ger mycket relevanta tips om att planera sin tid, att välja ämne/område, att formulera sin tes

  Metodseminarium 1.pptx

om den sorts text ni förväntas skriva + skrivprocessen + textens disposition + den viktiga introduktionen + hur/var man hittar litteratur

  Metodseminarium 2.pptx

om hur man använder andras texter utan att plagiera + tekniker/format för referens 

  Metodseminarium 3.pptx

2• Arbetsseminarium: diskussion av era pågående uppsatser

3• Arbetsseminarium: diskussion av era pågående uppsatser

4• Arbetsseminarium: diskussion av era pågående uppsatser

5• Arbetsseminarium: diskussion av era pågående uppsatser

8• Framläggning av och opposition på färdiga uppsatser 

 

Litteratur till Uppsatsseminariet:

Ingen obligatorisk kurslitteratur men vi kan rekommendera nedanstående texter (som innehåller matnyttig information för uppsatsskrivare).

Förutom dess tillkommer (så klart) de texter ni läser i samband med ert uppsatsskrivande. Val av den senare litteraturen sker i samråd med er handledare.

Larsson, Felix, »Noob-Nailers». Finns för nedladdning/utskrift/plagiering/etc.   här.

Portmore, Douglas W., ”Tips on Writing a Philosophy Paper”. Finns för utskrift från nätet här.

Vaughn, Lewis, Writing Philosophy: A Student’s Guide to Writing Philosophy Essays, New York och Oxford, Oxford University Press, 2006 (boken kan bland annat köpas på Bokus - länk här)

Följande texter kan det också vara bra att bekanta sig med:

Baggini, Julian & Fosl, Peter S., The Philosopher’s Toolkit: A Compendium of Philosophical Concepts and Methods, Wiley-Blackwell, 2 uppl., 2010 (boken kan bland annat köpas på Bokus - länk här).

Hansson, Sven Ove, Verktygslära för filosofer, Stockholm, Thales, 3 uppl., 2010.

Pryor, Jim, ‘Guidelines on Writing a Philosophy Paper’. Finns för utskrift från nätet här.

 

Publicera din uppsats i GUPEA

Om du vill att din uppsats ska bli sökbar via uppsatser.se, fritt tillgänglig på nätet och sökbar via t.ex. Google kan du få den publicerad i GUPEA.

Läs mer: http://www.ub.gu.se/publicera/epublicering/gupeastudent/ 

Skriv under blanketten med avtal för e-publicering och lämna till kursansvarig lärare som lämnar den till utbildningsadministratören.

Här hittar du blanketten: GUPEA publiceringsavtal.